1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Pomoc

Skróty

AVV - Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów

DIUM - Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych
DIUM zawiera odległości taryfowe między stacjami położonymi wewnątrz kraju, a przejściami granicznymi z krajami sąsiednimi. Mają one zastosowanie przy obliczaniu należności w międzynarodowych przewozach taryfowych, jeżeli taryfy międzynarodowe przewidują wykorzystanie DIUM.

NHM - Zharmonizowany spis towarów
Zharmonizowany Spis Towarów służy do określenia w liście przewozowym nazwy towaru oraz numeru pozycji (kodu), do której zaliczony jest dany towar.

RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

RPT - Regulamin przewozu przesyłek towarowych

WOT - Wykaz odległości taryfowych Wykaz odległości taryfowych PKP CARGO S.A.
WOT składa się z dwóch części, z których: Część l (WOT I) zawiera spis stacji towarowych i ładowni normalnotorowych, szerokotorowych i wąskotorowych oraz inne dane potrzebne do odprawy przesyłek towarowych. 
Część II (WOT II) zawiera odległości taryfowe dla przewozu przesyłek towarowych: od stacji normalnotorowych do najbliższych stacji węzłowych, między normalnotorowymi stacjami węzłowymi, między stacjami LHS - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

 

Minimalne przewoźne

PKP Cargo SA określiło minimalne przewoźne w wysokości 1330zł (1240zł w 2010), nawet jeśli w wyniku obliczania wyjdzie ono niższe. Ma ono jednak zastosowanie praktycznie wówczas, jeżeli przewóz realizowany jest bez umowy handlowej, czyli w nazewnictwie PKP Cargo SA „na zasadach ogólnych”.

Rodzaj wagonu

Powinniście przynajmniej orientować się, biorąc pod uwagę technologię załadunku, jaki typ wagonu nadaje się użycia. Pamiętajcie, przewoźnicy kolejowi nie posiadają w swoich inwentarzu wszystkich znanych rodzajów wagonów kolejowych, zwłaszcza specjalistycznych. Musicie przewoźnikowi wskazać, jakim rodzajem wagonu jesteście zainteresowani. Może to być ich własny wagon, a jeżeli go nie mają, to zawsze jest możliwość jego wynajmu od prywatnych właścicieli, którzy specjalizują się w tego typu usługach.

Masa przesyłki

Gabaryty towaru oraz informacje czy towar będzie przewożony luzem, konfekcjonowany czy spaletyzowany – mają podstawowe znaczenie przy ustalaniu przewoźnego. Krótko mówiąc to, ile towaru załadujesz do wagonu – ma zasadnicze znaczenie dla każdego przewoźnika. Jeżeli jednorazowo masz możliwości wysyłki minimum 800 ton z jednej stacji nadania do tej samej stacji odbioru, to informacja ta wpływa zasadniczo na wysokość przewoźnego i powinieneś to wyraźnie zasygnalizować. Musisz pamiętać, że PKP Cargo SA naliczy przewoźne w ten sposób, że do wagonu możesz załadować nawet niewielką ilość towaru, a i tak zapłacicie minimum za 15 ton w wagonie dwuosiowym i za 30 ton w wagonie więcej niż dwuosiowym. W wagonie więcej niż dwuosiowym dla masy załadowanej powyżej 25 ton stawka przewozowa za tonę jest taka sama dla każdej następnej tony, ale pod warunkiem, że w wagonie ostatecznie załadujesz minimum 30 ton.

Nazwa towaru

W transporcie kolejowym, podobnie jak taryfie celnej obowiązuje ujednolicona klasyfikacja towarów zwana w skrócie NHM (Zharmonizowany spis towarów). Każdy towar, który ma być transportowany koleją musi odpowiadać klasyfikacji zawartej w NHM. Należy pamiętać, że nazwy towarów potocznie używane w obrocie handlowym , często zupełnie inaczej sklasyfikowane są w NHM. Właściwy kod towaru, najlepiej składający się z 6-cyfr pozwoli sprawdzić, czy towar jest zaliczany do grupy towarów niebezpiecznych oraz nadać mu odpowiednie oznaczenia wg RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Ma to bardzo istotne znaczenie, bowiem przewoźnicy kolejowi w zależności od klasy zagrożenia przypisanej do towaru, podwyższają stawki przewozowe. Obowiązek wskazania przewoźnikowi, prawidłowego kodu zagrożenia ciąży na nadawcy.

Techniki marketingowe przewoźników

Techniki marketingowe przewoźników, to nic innego jak realizacja polityki handlowej sprzedaży. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym przewoźnicy są zobowiązani do publikowania swoich taryf przewozowych. Z reguły taryfy te zawierają tzw. stawki maksymalne od których udzielane są upusty, choć niekoniecznie. Coraz częściej przewoźnicy publikują taryfy tylko po to, by wypełnić nakaz ustawowy. Stawki przewozowe kształtują jednak w oderwaniu od postanowień taryfowych, ukrywając ten fakt przed klientami i de facto przed ustawodawcą.